درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

جاسم قطرانی

معاون مالی

اینجانب در سال1371مدرک کارشناسی حسابداری را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت و در سمتهای مختلف مالی منجمله مدیر مالی/ مدیر حسابرسی داخلی / معاون مالی در شرکتهای کوچک و بزرک را بعهده داشته ضمن اینکه بعنوان ذیحساب شرکتهای دولتی و همچنین بعنوان عضو هیئت مدیره ها فعالیت داشته ام

Real Time Analytics