درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

محمدرضا فياضي

متخصص بيهوشي

اهل خوي،ودرسال ٢٦/٤/١٣٤٨ بدنيا آمدم مدرك ديپلم را از تهران گرفته ودر كنكور سال ٦٧ در رشته پزشكي دانشگاه تهران پذيرفته شدم وسال ٧٤ فارغ تحصيل وطرح را در آذربايجان گذراندم سال ٧٧در رشته تخصص بيهوشي دانشگاه تهران پذيرفته وسال هشتاد بعنوان متخصص بيهوشي فعاليت كردم وتا كنون مسئوليتهاي متعددي بويژه بعنوان رياست شبكه شهرستان راور كرمان فعاليت كرده ام واكنون در بيمارستانهاي خصوصي كرمان كار ميكنم

Real Time Analytics