درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

بهرام گرگيني

مسئول صندوق-امين اوال

از سال 90 در يكي از مراكز درماني مشغول هستم و به عنوان مسئول صندوق -خزانه دار و امين اموال مشغول هستم و آموزش خزانه داري و دارايي ثابت سيستم راهكاران همكاران سيستم را هم ديده ام.

Real Time Analytics