درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

دزفول

الان بیکارم

من درسال 1378درشرکت جهادکشاورزی به عنوان کارشناس تولید مشغول بکاربودم ودرسال1394/12/28به دلیل برشکستی شرکت عذرمراحواستن .بعددرسال1395 درموسسه ثامن الحجج مشغول بکارشدم به مدت 14ماه بدموسسه هم منحل شد ومابیکارشدیم

Real Time Analytics