درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

سعیدمومنه یی

have not

خواهریابرادرعزیزم poozesh.اگرشمارابدحال میکنم ببخشید.28ساله ام ومیخواستم جراح بشم امافوق دیپلم کامپیترشدم.بمن بگوییداگرازالان بخونم و متخصص جراحی یابالاتربشم آنوقت من سنم میشو50ساله وآیامرابخاطرسنم برای کاردربیمارستان دولتی وخصوصی راه میدهند(منظورم استخدامم میکنن یاخیرودلم میخواهدمانندیکدام ازفارغ تحصیلان جوان منواستخدامم کنن وازبابت شرط سنی استخدام مشمول شرط سنی نشوم)(من میدونم ک میشه اتاق عمل را بصورت آزادکرایه کنم اماین منوراضی نمیکنه یاعلی!

Real Time Analytics