درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

سمیه حسینی مقدم

مهندس برق گرایش الکترونیک

Real Time Analytics